u-Board (ยู บอร์ด)

อุปกรณ์ขนาดพกพา ที่เปลี่ยนฝาผนังธรรมดาให้กลายเป็น Interactive Whiteboard

เมื่อใช้งานคู่กับ LCD Projector และ Notebook