เกี่ยวกับเรา

แนะนำบริษัท

 • บริษัท ทรินนิเทค จำกัด ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ
  ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และนักจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งมีแรงบันดาลใจ (Inspiration)
  ที่ตรงกันในการนำนวัตกรรม (Innovation) ที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก มาพัฒนาต่อยอด
  และเพิ่มคุณค่า เพื่อบูรณาการ (Integration) เป็นสื่ออัจฉริยะ (Intelligent media)
  ที่สนับสนุนการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ “ปัญญา (Wisdom)” ให้กับบุคคลทุกกลุ่ม
  ทุกช่วงวัย

 • สื่ออัจฉริยะที่บริษัทฯ จัดหาและพัฒนานั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุน
  การเรียนรู้และเสริมสร้างปัญญาในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

  – การสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร
  – การพัฒนาบุคลากรขององค์กร
  – การสื่อสารภาพลักษณ์สินค้า บริการ
  – การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
  – การรายงาน เผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชน
  – การประชุมทางไกล (Video Conference)
 • ด้วยความมุ่งมั่น เที่ยงตรง และสร้างสรรค์ บริษัท ทรินนิเทค จำกัด จึงได้รับการแต่งตั้ง
  ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ “วีตรอน”  “ยู-บอร์ด” และ “ดูโอ เพ็น” ในประเทศไทย

 • “วีตรอน” ผลิตโดย บริษัท วีตรอน เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
  จัดได้ว่าเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม  โดยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
  และเป็นอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านการออกแบบ
  และผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการนำเสนอ (Visualization system)

 • “ยู-บอร์ด” และ “ดูโอ เพ็น” ผลิตโดย บริษัท เพ็น แอนด์ ฟรี จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศเกาหลี มีผลงานยอดเยี่ยมเชิงนวัตกรรม
  ในด้านการพัฒนาอุปกรณ์ขนาดพกพา (Portable Device) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
  คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานแบบปฏิสัมพัทธ์ (Man-Machine Interface)
  กับผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย


บริษัท ทรินนิเทค จำกัด ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารและนักจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งมีแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่ตรงกัน ในการนำนวัตกรรม (Innovation) ที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก มาพัฒนาต่อยอดและเพิ่มคุณค่า เพื่อบูรณาการ (Integration) ให้กลายเป็นสื่ออัจฉริยะ (Intelligent media) ที่สนับสนุนการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ ปัญญา (Wisdom)” ให้กับบุคคลทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
สื่ออัจฉริยะที่บริษัทฯ จัดหาและพัฒนานั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างปัญญาในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น
การสนับสนุนการประชุม เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
การพัฒนาบุคลากรขององค์กร
การสื่อสารภาพลักษณ์สินค้า บริการ
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
การรายงาน เผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชน
การประชุมทางไกล (Video Conference)
ด้วยความมุ่งมั่น เที่ยงตรง และสร้างสรรค์ บริษัท ทรินนิเทค จำกัด จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายของ วีตรอน ยู-บอร์ดและดูโอ เพ็นในประเทศไทย